معرفي سايتهاي برتر زمين شناسي

 

معرفي سايتهاي برتر زمين شناسي

 

آدرس سایت

  نام سایت

رديف
www.geology.com علم زمين شناسي 1
www.geology-net.com 2
www.earth-pages.com 3
www.geo..ucalgary.ca 4
www.geology.ccsunn.edu 5
www.rockware.com 6
www.nws.noaa.gov آب شناسي 7
www.hydrogeolaos.org 8
http://volcano.und.nodak.edu آتشفشان 9
www.volcano..si.edu 10
www.unige.ch 11
www.geokem.com 12
www.nos.noaa.gov اتمسفر 13
http://gcmd.gsfc.nasa.gov 14
http://ssd.ipl.nasa.gov اجرام سماوي 15
www.ncar.edu لايه اوزون 16
http://zereco.com استخراج معدن 17
www.smenet.org 18
www.rockmate.com 19
www.aurresources.com 20
www.inmetmining.com 21
www.osrnre.gov 22
www.riotinnto.co.uk 23
www.nma.org اطلاع رساني درباره معدن 24
http://mineral.galleries.com آلبوم سنگ و كاني و جواهرات 25
www.rimfire.com.au الماس و پلاتين 26
www.wrnc.com آلومينيوم 27
www.icnirp.org امواج ماوراي صوت 28
www.bgc.org باستان شناسي 29
http://salt.org.il 30
http://wdc.incr.org بلورشناسي 31
www.crvstaldesigner.no 32
http://salt.org.ir بلور نمك 33
www.worldbiomes.com آب وهوا 34
ww.http://daac.gfsc.nasa.gov علوم زمين شناسي ناسا 35
http://space.jpl.nasa.gov تصاوير سيارات وقمرها 36
http://windows.arc.nasa.gov 37
www.solarviews.com 38
www.rockhound.org جمع آوري اطلاعات درباره سنگهاي قيمتي 39
www.paleoart.com 40
www.colored-diamond.com 41
www.capooodrock.org 42
www.dinoheart.org دايناسورها 43
www.dinosamia.com 44
www.jppinstitute.com 45
www.sandelman.ottawa.on.ca ذخاير آبي 46
www.structural-geolog.com ساختار زمين 47
www.olatetectonics.com 48
www.em.doe.gov راديو اكتيو 49
www.rivernetwork.org رودخانه ها 50
www.rmi.org 51
www.aqnatics.org 52
www.wmc.com فلز روي 53
www.physaliaos.com 54
www.inmetmining.com 55
www.coal.com زغال سنگ 56
www.archcoal.com 57
www.nma.org 58
http://earthquake.usgs.gov زلزله شناسي رگسل 59
http://element.ess.ucla.edu 60
http://crew.org 61
www.ceri.memphis.edu 62
www.eqnet.org 63
www.scec.org 64
www.eeri.org 65
http://mae.ce.uiuc.edu ژئوفيزيك 66
www.cgg.com 67
www.curee.org 68
www.seg.org 69
www.pegmatology.com سنگ خارا 70
http://bashrox.net سنگها 71
www.marmerino.com 72
www.natires.com 73
www.ncgranite.com 74
www.moonsociety.org سياره ماه 75
www.bccmeteorites.com سنگ هاي آسماني 76
http://thobservatory.nasa.gov عكس هايي از فضا 77
www.ncar.ucar.edu علوم جوي 78
www.ipcc.ch 79
www.paleozoic.org فسيل شناسي 80
www.geobop.com 81
www.elasmo.org 82
www.blue-crab.org 83
http://ina.geosciences.org 84
www.asm-intl.org كاني شناسي و ساختار بلور 85
www.tms.org 86
www.minerals.net 87
www.mindat.org 88
www.riotinto.co.uk 89
http://webmineral.com 90
www.ccdc.cam.ac.uk 91
www.crystbbk.ac.uk 92
www.pgs.com گاز ونفت 93
www.mapaearch.com 94
www.geomag.bgs.ac.uk مجلات زمين شناسي 95
www.paleobiogcography.org منظومه شمسي 96
http://ast-robiology.ars.nasa.gov 97
http://space.rice.edn 98
http://earthoboervatory.nasa.gov 99
www.GIS.com سازمان زمين شناسي ايران 100
 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 9:37  توسط عبدالکریم زاهدی  | 

www.mineral.net موادمعدنی

www.webmineral.net  کانی شناسی

www.mineralweb.com  کانی شناسی

www.iranmining.com/mines/findex.asp?lang=fa&dir=431 معادن ایران  

www.tsop.org سنگ شناسی آلی

www.geog.psu.edu راهنمای جغرافیایی جهان

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت 1386ساعت 1:22  توسط عبدالکریم زاهدی  |